Doğalgaz Tesisat Ustası

 

Türkiye’de binalarda birim alanı veya hacmi ısıtmak için harcanan enerji Avrupa Birliği ülkelerine göre yaklaşık 2 kat daha fazladır ve buda beraberinde çevreye daha fazla CO2 salınımı demektir. Bu nedenle enerji verimliliğini yönlendirmek ve bir enerji kültürü oluşturmak ulusal politikamız olmalıdır. Bu anlamda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak yapılan mevzuatsal düzenlemeler; Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yasal mevzuatların düzenlenmesinin yanı sıra gerekli denetim işleminin tam ve eksiksiz yapılması ve halkın bilinçlendirilmesi enerjinin etkin kullanılabilmesi için önemli unsurlardandır.

iletişim iletisim

Mevzuatsal yapılan tüm düzenlemelere rağmen enerji verimliliğinde amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi için son kullanıcıların bilgilendirilmesi ve bu anlamda bilinçlendirilmesi son derece önemlidir. Tüm kamu kurum ve kuruluşların son kullanıcının bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu anlamda İGDAŞ kamu hizmeti yapan bir şirket olarak gerek mevzuatların tarafımıza vermiş olduğu sorumluluk ve gerekse şirketimizin misyonu gereği olan sosyal sorumluluğumuz gereği toplumda enerji kültürünün ve enerji verimlilik bilincinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile tanıtım ve bilinçlendirme etkinlikleri faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

2. Doğalgaz Tesisatlarında Verimlilik

2.1 Doğalgazın Tam Yanması
Yanma, yakıtların genellikle havadan sağladığı oksijen ile birlikte hızlı oksidasyonu sonucu ısı ve sıcak yanma ürünlerinin açığa çıktığı kimyasal bir olaydır. Başka bir deyimle yanma, yakıtın bileşimindeki elementlerin ısı yayarak oksijen ile birleşmesidir. Yanma sonucu mikroskobik anlamda yeni bir molekül yapısı oluşmaktadır. Gazın yanma öncesi yapısında bulunan kimyasal enerji, yanma sonucu kinetik enerji olarak açığa çıkar. Yanma için gerekli olan oksijen serbest havadan alınır. İdeal bir yanma “tam yanma” nın gerçekleşmesi demektir. “1 m3 doğalgazın tam yanması için yaklaşık 10 m3 havaya ihtiyaç vardır.”

Tam Yanma: Yanma sonunda baca gazları içerisinde yanıcı gaz bulunmayan yanmadır.

Eksik Yanma: Yanma sonunda baca gazları içerisinde yanmamış yanıcı gaz bulunan yanmadır.

Rezervleri yenilenemediği için hızla tükenmekte olan enerji kaynaklarının ekonomik biçimde kullanılması, bu yakıtlarla çalışan cihazların yüksek verimde kullanılması ile doğrudan ilgilidir. Bir cihazın yüksek verimle çalışması, öncelikle yanmanın tam olarak yapılması sonra da ortaya çıkan ısının mekanik enerjiye dönüşme payının büyüklüğü ile izah edilir. Tam yanmanın sağlanması için yakıcı cihaz bakımı, baca bakımı ve temizliği, baca gazı analizinin yapılması ve havalandırma menfezlerinin asla kapatılmaması gerekir.

2.1.1 Baca Bakım ve Temizliğinin ve Baca Gazı Analizi Yapılması:ıgdas
Baca kontrollerinin ve temizliğinin yılda en az bir kez yapılması, yanma verimini artıracağından doğal gazın daha tasarruflu kullanılmasına da neden olacaktır. Baca kontrolünün ve temizliğinin yapılması ile can ve mal emniyeti açısından risk oluşturan baca gazı zehirlenmelerinin önüne geçilecektir. Baca gazı analizi ile yanmayı olumsuz yönde etkileyen nedenler ortadan kaldırılarak tam yanmanın sağlanması ile elde edeceğimiz enerji tasarrufu %5-6 civarındadır. Kazanların çalışmaya başladığı sonbahar aylarında kazan ve brülör ayarları baca gazı analizi yöntemi ile yapılmalıdır. Analiz neticesinde tespit edilen baca gazı emisyon değerlerine göre yapılacak olan ayarlarla, yakıt verimi artırılarak tasarruf sağlanır. Çevreyi kirleten baca gazı emisyonları sınır değerlerinin altında tutulabilir.

2.1.2 Yakıcı Cihazların Bakımının Yapılması ve Verimli Çalıştırılması:
Yakıcı cihazların bakım ayarlarının en az yılda bir kez yetkili servis elemanlarına yaptırılması ile elde edilecek yakıt tasarrufu yaklaşık %5-7 civarındadır. Ayrıca tam yanmanın sağlanması ile çevreye atılacak baca gazı emisyon miktarları da önemli ölçüde azaltılacağından daha temiz ve yaşanılabilir bir çevreye sahip olunacaktır.

Bir yakma cihazında tam yanma olamamasının çeşitli sebepleri vardır. Yanmayı olumsuz etkileyen bu sebeplerin tayini baca gazı analizi ile çok kolay ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. Bu amaçla yakma tesislerinde yapılan baca gazı analiz işlemleri, hem tesisin verimliliğinin tayini etmek hem de çevre kirliliğinin kontrol altına alınması yönünden büyük önem taşımaktadır.

2.1.3. Havalandırmaların Doğru Kullanılması:
Havalandırma menfezleri yanma için gerekli olan temiz havayı ortama taşıyacağından yanma verimini artırıp doğal gazın tasarruflu kullanımını sağlayacağı gibi olası doğal gaz kaçağı veya baca gazının ortama yayılması durumunda bunları dış ortama tahliye ederek oluşabilecek kötü sonuçların önüne geçerek doğal gaz kaynaklı kaza risklerini de azaltır. Havalandırma açıklıkları asla kapatılmamalıdır.

2.2 Doğalgaz İle Isıtılan Mahallerdeki Isı Kayıplarının En Aza İndirilmesi ve Binalarda Isı Yalıtımı Önlemlerinin Alınması
Doğalgaz; yeraltında binlerce yıl önce oluşmuş, bileşimi çeşitli hidrokarbon moleküllerinden meydana gelen, rezervleri yenilenemeyen ve bu nedenle miktarları süratle azalmakta olan yakıt sınıfındadır. Bu durum, doğalgazın ekonomik olarak kullanılmasının zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Tüm dünyada etkin bir enerji tasarrufu için ısı yalıtımı ilk çare olarak görülmüştür.

Ülkemizde de ısı yalıtımının önemi anlaşılmış ve TS 825 (Binalarda Isı Yalıtımı Standardı) tamamen revize ederek Avrupa (EN) standartlarına ıgdasuygun hale getirilmiştir. Yapıda meydana gelen ısı kayıplarının en aza indirilmesi, ısı yalıtımı yapılarak sağlanır. Farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış hava – yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir.

Günümüzde kişi başına enerji tüketimi kalkınmışlığın ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2008-2035 dönemini kapsayan öngörülerine göre 2008 yılında 12,2 milyar ton petrol eşdeğerindeki dünya enerji tüketiminin, 2035 yılında 16,7 milyar ton petrol eşdeğerine yükselmesi beklenmektedir. Enerji kaynakları arasında fosil yakıtlar oldukça önemli bir yere sahiptir. Fosil yakıt denilince akla ilk gelen enerji kaynakları petrol, doğal gaz ve kömürdür.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2008-2035 dönemine ilişkin projeksiyonuna göre; talebin önemli bir kısmını karşılayan kömür-petrol-doğal gaz üçlüsü 2035 yılında da talebi büyük oranda karşılamaya devam edecektir. Fakat fosil yakıtlar içinde doğal gaza olan talebin, çevresel ve pratik kolaylıkları nedeniyle artacağı ve 2035 yılında petrolden sonra ikinci konumdaki kömür ile başa baş bir seyir izleyeceği tahmin edilmektedir.

Enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmesi, enerji tüketimindeki hızlı artışa bağlı olarak sera gazı emisyonlarının insan yaşamını tehdit eder duruma gelmesi nedeniyle, enerji günümüzün en önemli sorunlarından birisi halini almıştır.

Türkiye’de enerjinin yaklaşık %35’i, toplam elektrik tüketiminin ise yaklaşık %40’ı binalarda kullanılmaktadır. Bina sektörü, enerji tüketiminde sanayi sektöründen sonra ikinci sırada yer almaktadır. Dolayısıyla binalarda enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar, enerji kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemlidir.

Isı yalıtımı:

Ekonomiktir; Kışın ısıtma, yazın serinletme maliyetlerini yarı yarıya azaltır.

Güvenlidir; Binanın taşıyıcı sistemlerinde korozyonu önler, binanın ömrünü uzatır.

Sağlıklıdır; Nem, bakteri, küf oluşumunu engeller, sağlıklı bir ortam oluşturur.

Konforludur; Mekân içinde dengeli ısı dağılımı sağlayarak, daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanı oluşturur.

Çevrecidir; Sağladığı enerji tasarrufu ile gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltır, çevre kirliliğini önemli ölçüde önler.

Isı yalıtımı dengeli oda sıcaklıkları oluşturarak konforlu ve sağlıklı mekânlar oluşturur. Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan yoğuşmayı (terlemeyi) önler. Isı yalıtımıyla ayrıca yakıt tüketimi ve dolayısıyla atık gazlar azaltılarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulur. Isı yalıtımı;igdas
Binaların çatı ve duvarların
Toprak temaslı mahallere
Katları ayıran döşemelere
Tesisat boruları ve havalandırma kanallarına
Garaj depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlara yapılır.
Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır, yazın binaya güneş ısısı girişi sınırlanır. Isı yalıtımı evlerimizin çatı, döşeme ve dışa bakan tüm duvarlarına ısı geçirmeyen malzeme uygulanmasıyla yapılır. Pencerelerde de özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır. Isı yalıtımı binaların içinden veya dışından uygulanabilir. Isı yalıtımının önemli bir unsuru da tesisatların yalıtılmasıdır.

Isı kayıplarının büyük bir bölümünün duvarlardan gerçekleştiği göz önüne alınırsa kolon ve kirişler öncelikli olmak üzere tüm duvarlarda uygun yalıtımın yapılması duvarın ısı geçiş direncini artırarak ısı kaybını azaltacaktır. Pencerelerden ve pencere kasası-duvar arası bölgelerden de ısı kayıpları meydana gelmektedir.
Çift cam kullanılması,
Pencere büyüklüklerinin optimum düzeyde tutulması, igdas
Pencere kasalarının PVC esaslı olması,
Pencere kasası-duvar arası bölgelerin montajının özenli yapılması hiçbir aralığın kalmaması pencere ve kasalarından meydana gelen ısı kayıplarını en aza indirecektir.
Radyatör arkasından da ısı kayıpları oluşmaktadır.
Radyatör arkalarına ışınımlı ısı yalıtım levhaları konulması
Radyatörlerin ahşap mobilya ile kapatılmaması
Perdelerin radyatörleri örtmeyecek şekilde tasarımlanması ısı kayıplarının azaltılmasında fayda sağlayacaktır.
Tesisat borularında ve vanalarda önemli ısı kayıpları oluşmaktadır. Tesisat borularının ve vanaların uygun bir yalıtım malzemesi ile yalıtılması ısı kayıplarını minimuma indirecektir.

2.3 Isıtma Sisteminin Doğru Dizayn Edilmesiigdas
Isıtılması düşünülen mahalin ısı kayıp değerleri doğru tespit edilip bu ısı kayıp değerlerine göre yakıcı cihaz ve radyatör seçimi yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki olması gerekenden daha küçük veya daha büyük yakıcı cihaz doğalgaz sarfiyatını artıracaktır. Yine aynı şekilde ısıtılması düşünülen mahal için gerekli olan radyatör miktarından daha az miktarda veya daha çok miktarda seçilmesi aynı şekilde doğalgaz sarfiyatını artıracaktır.

Mahalin ısıtılması kalorifer sistemi ile yapılıyorsa; radyatörleri besleyen tesisat borularının güzergâhları ve çapları sürtünmeden kaynaklanacak ısı kayıplarının artmasında veya azalmasında direkt etkili olacağından, ısı kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak gereğinden fazla 90° lik dirsek kullanılmasından kaçınılmalı, tesisat gereksiz yerde uzatılmamalı ve boru çapları radyatör kapasitelerine göre tayin edilmelidir.
Yakıcı cihazların, ısı transferi yapan radyatörlere uzaklığı sistemin ekonomik çalışmasını olumsuz etkileyeceğinden, ısıtma tesisatının kombi çıkışından itibaren iki farklı güzergâh belirlenerek radyatörlere ulaştırılması doğalgazın tasarruflu kullanılmasını sağlayacaktır.

Kombi yeri seçiminde banyoya veya mutfağa yakın bir yer seçilmelidir. Çünkü kombi mutfağa veya banyoya ne kadar uzak olursa su sarfiyatı ve dolayısıyla kombi sıcak suyu ulaştırmak için daha fazla çalışacağı için doğalgaz sarfiyatı da artacaktır.

Günümüz teknolojisinin gelişmesi ile ısıtma sistem dizaynları da çeşitlenmiştir. Özellikle daha güçlü ve küçük ebatlı pompaların, yoğuşmalı yakıcı cihazların ve daha verimli kompakt radyatörlerin ortaya çıkması ile ısıtma sistemi dizaynlarında seçenekler artmıştır. Klasik sistemin yanında mobil sistem, yerden ısıtma v.b uygulamalar gelmiştir.

Mobil sistemde; yakıcı cihazdan bir kollektör hattı ile radyatörlere dağıtım yapılır. Kollektöre gelen sıcak su, kollektör üzerine takılan mini ıgdasküresel vanalar yardımı ile kontrol edilir. En yaygın olarak her radyatöre kollektörden bir giriş, bir de dönüş hattı çekilen paralel sistem veya çift borulu sistem olarak adlandırılan sistem kullanılır.
Mobil sistem uygulamalarında borular koruyucu kılıf içerisinden geçirilip radyatör ve kollektör bağlantıları sıva üstünde kaldığından ileride meydana gelebilecek arızalar kolay müdahaleler yardımı ile ortadan kaldırılabilir.
Dağıtım borularının sıva altında olması sebebiyle estetik açıdan uygundur.
Hem bireysel hem de merkezi ısıtma sistemlerine uygundur.
Klasik merkezi kalorifer sistemlerinde çekilen dört veya daha fazla kolon hattı yerine mobil sitemde her bağımsız bölüm için tek kolon hattı çekilir.
Mobil sistemde Isıtma sistemi bağımsız bölümlere tek noktadan giriş yapılarak buradan bağımsız bölüm içerisindeki mahallere dağıtım yapıldığı için Enerji Verimliliği Kanununun istemiş olduğu ısı sayaçlarının konulması için uygun bir sistemdir.
Yerden Isıtma Sitemi, taban altına döşenen plastik esaslı serpantin donatısı içindeki su sirkülâsyonu ile taban yüzeylerinden homojen ısı dağılım sistemidir.
Tavan yüksekliği fazla olan mahallerin ısıtılmasında uygundur.igdas
Yerden ısıtma sistemleri ile mekânlarda homojen ısı dağılımı sağlanır. Odalar arasındaki sıcaklık farkları da azdır. Klasik sistemlerde görülen tavanda ısı birikmesi bu sistemler için söz konusu değildir.
Islak zeminli mekânlar için ideal bir sistemdir.
Yerden ısıtma sisteminde su çalışma sıcaklığı 30-40 ºC civarındadır. Bu anlamda yoğuşmalı cihazlarla kullanıma daha uygundur.
Yerden ısıtma sisteminde su çalışma sıcaklığı gerekenden daha yüksek tutulursa ısıtılan mahalde yaşayan kişilerin özellikle ayaklarında rahatsızlıklara yol açar.

2.4 Sıcaklık Ayarlarının Doğru Yapılması
Yakıcı cihaz, her zaman aynı ayarda değil dışarının ısısına göre, evi ısıtacak minimum ayarda kullanılmalıdır. Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında, serin olan sabah ve akşam saatleri dışında kombi ve sobalar kapalı tutulmalıdır. Enerji tasarrufu için oda termostatı ve termostatik vana kullanımı önemlidir. Kış mevsiminde gereğinden fazla ısıtılan ortam sıcaklığının 1oC azaltılması ile yakıttan %6 tasarruf sağlanmaktadır.

Yine sıcak su kullanımında da, sıcak su ısı ayarı musluktan değil kombiden yapılmalıdır

igdasOda termostatı; kombi veya kat kaloriferine monte edilerek ısıtacağınız mekânı istenildiği zaman istenilen dereceye kadar ısıtıp konfor ve tasarruf sağlayan sıcaklık kontrol cihazlarıdır.
Termostatik Radyatör Vanası; bir vana ve bu vananın üzerine bağlanmış termostattan oluşmaktadır. Oda mklsıcaklığı termostat üzerindeki skala yardımıyla ayarlanmaktadır. Termostat, oda sıcaklığı ayarlanan değere geldiği zaman otomatik olarak vana üzerindeki pimi iterek su akışını kısar ve vanayı kapatarak radyatörün gereksiz yere ısı yaymasını önler.
Bir binanın her odasında kullanım amacı gibi iç faktörlerden dolayı farklı sıcaklıklar istenir. Ayrıca yön farkı, güneş ve rüzgâr etkisi gibi dış faktörlerden ve gün içerisinde değişen şartlara göre her odanın ısı kaybı değişkendir. Tek bir noktadan yapılan kontrol bu değişikliklere cevap vermeyebilir.

Termostatik radyatör vanası ile her bir oda için ayrı sıcaklık kontrolü yapılabilmektedir.
Soğuk olan odaları istenilen sıcaklığa getirmek için diğer odaların sıcaklıklarının gereksiz yere arttırılması engellenir.
Çalışması için enerjiye gerek duymaz, işletme maliyeti yoktur.
Merkezi sistemlerde her kat gerektiği kadar ısınacak, katlar arasındaki dengesiz ısı dağılımı önlenecektir.
Yakıt tasarrufu ve yüksek konfor sağlar.

3. İGDAŞ’ın Bilgilendirme Çalışmaları
EPDK verilerine göre Türkiye de 2008 yılında 37.350 milyon m3, 2009 yılında 35.856 milyon m3, 2010 yılında 38.037 milyon m3 doğalgaz ithalatı yapılmıştır. Her ne kadar doğal gaz tüketiminde 2008-2009 döneminde ekonomik kriz nedeniyle bir daralma olsa da 2010 itibari ile artış devam etmektedir ve önümüzdeki yıllarda da artması beklenmektedir. Ayrıca doğalgaz kullanan illerin sayısında da hızlı bir artış söz konusudur. 2001 yılında Türkiye de sadece 6 şehirde doğalgaz kullanılıyorken şu anda 60 dağıtım şirketi ile 58 bölgede doğalgaz kullanılmaktadır. Türkiye’de toplam doğal gaz tüketiminin yaklaşık %10’u İstanbul ilindedir. Buda İstanbul da yapılacak olan verimlilik çalışmalarının toplam tüketim çerçevesinde değerlendirince ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İstanbul da tasarruf edilecek olan doğal gaz miktarı birçok ilin yıllık doğal gaz tüketimleri toplamına yakın bir değerdir. Bu anlamda İGDAŞ sosyal sorumluk projeleri kapsamında çeşitli çalışmalar yürütmüş ve doğal gazın konfor şartlarından ödün vermeden nasıl tasarruflu kullanılabileceği hususunda bilgilendirmeler yapmıştır.

3.1 İlköğretim Okullarına “Doğalgaz Eğitimi” Verilmektedirmkl
İGDAŞ, 6. 7. ve 8’inci sınıf öğrencilerine güvenli doğalgaz kullanımı hakkında eğitim vermektedir. Eğitimlerde öğrenciler, güvenli doğalgaz kullanımı hakkında eğiticiler eşliğinde bilgilendirilmekte ve ardından güvenlik eğitimini içeren animasyon izlemektedirler.

3.2 “Doğal Gaz İç Tesisatlarında Güvenlik Ve Verimlilik” İsimli Teknik Yayın Hazırlanmıştır
Doğal gaz iç tesisatlarının son kullanıcı tarafından daha güvenli kullanılabilmesi ve Enerji Tasarrufu konusunda bilgilendirilmesi için gerek abonelerin gerekse tüm sertifikalı firma ve diğer gaz dağıtım firmalarının faydalanabileceği “DOĞAL GAZ İÇ TESİSATLARINDA GÜVENLİK VE VERİMLİLİK” İsimli teknik yayın hazırlanmıştır.

mkl3.3 Vatandaşlara Ücretsiz “Doğalgazda Güvenlik ve Tasarruf Semineri” Düzenlendi
“Doğalgazda Güvenlik ve Tasarruf Seminerleri” doğalgaz abonelerinin can ve mal güvenliğinin korunması çerçevesinde sosyal sorumluluk projesi olarak ücretsiz gerçekleştirildi. Bu seminerlerle vatandaşlar güvenli ve tasarruflu doğalgaz kullanımı konusunda bilinçlendirildi. DOSİDER (Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği), BACADER (Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği), İTESO (Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Odası) ve İlçe belediyeleri ile işbirliği ile yapıldı. Seminerler ev hanımları başta olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik gerçekleştirildi.

Seminerlerde doğalgazın güvenli ve tasarruflu kullanımına yönelik bilgiler, örneklerle hazırlanmış sunumlar eşliğinde vatandaşlara aktarılırken gelen sorular konusunda uzman kişiler tarafından cevaplandırıldı. Seminerde güvenli ve tasarruflu doğalgaz kullanımına yönelik bilgilendirici broşürler, güvenlik ve tasarruf konularını içeren animasyon filmleri CD’si, yine güvenlik konusunda hazırlanan doğalgaz kaçağı durumunda sırasıyla yapılması gerekenlerin anlatıldığı magnet (mıknatıslı etiket) dağıtıldı.
Ayrıca seminerde dağıtılan anket formu ile vatandaşların seminer hakkında görüşleri ve önerileri alındı. Seminerlerde aşağıdaki konular hakkında halka bilgilendirme yapıldı.
• Bacalar ve emniyetli kullanımı
• Tesisatların emniyetli kullanımı
• Olası gaz kaçağı ve zehirlenme durumunda izlenecek yol
• Doğalgazın tasarruflu kullanılması için alınacak önlemler
• Yakıcı cihazlar, tipleri ve emniyetli kullanımı
Seminerler 10 Şubat 2009 tarihinde Kâğıthane ilçesi ile başladı 14 Aralık 2011 tarihinde Arnavutköy ilçesinde yapılan seminer ile sona erdi. Seminerler İstanbul’un 38 ilçesinde gerçekleştirildi. Seminerlere yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

3.3.1 Doğalgazda Güvenlik ve Tasarruf Seminerin Analizi mkl
Seminerlerde güvenli kullanım ve tasarruflu kullanım olarak iki temel konu işlenmesine rağmen halkın sorduğu soruların tasarruflu kullanım yönünde ağırlık kazandığı yapılan analizler neticesinde görülmektedir. Seminer öncesi ve sonrasında yapılan analizler neticesinde; tesisatın ve yakıcı cihazların doğru ve emniyetli kullanılmasını yeteri kadar bilmedikleri, tam yanma için gerekli şartları sağlamayarak yanmamış gazı atmosfere attıkları ve enerjinin verimli kullanılmasını konfor şartlarından ödün vererek yani yakmayarak yapılabileceğini düşündükleri görülmüştür.

Seminerde sıklıkla sorulan sorular aşağıdaki şekildedir:
• Doğalgazın tasarruflu kullanılması için kombilerin sürekli yanması mı yoksa akşamları kapatılması mı uygundur?
• Radyatör ve tesisatımda bulunan suyu değiştirtmeliyim ne sıklıkla değiştirtmeliyim?
• Merkezi sistemlerde doğalgaz tüketiminin her dairenin kullandığı değere göre paylaştırılabileceğini duyduk bu konuda bilgi verir misiniz?
• Kombimin veya kazanımın verimli çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabilirim?
• Isı pay ölçerler nedir? Nasıl temin edilir?
• Kombimin verimli çalışması için radyatör boyum en az kaç m olmalıdır?
• Yoğuşmalı kombi nedir? Diğer kombilerden farkı nedir?
• Sunumda oda termostatı ve termostatik vanadan bahsettiniz. Bunları nereden temin edebilirim? Pahalı mıdır?
• Sunumda bahsettiğiniz gaz alarm cihazları tüm tesisatlar için zorunlu hale getirilebilir mi?
• Sunumda güvenli kullanım için bilgilendirdiniz bizler bu konuları bilmiyor ve dikkatte almıyorduk önemini şimdi anladık. Bilmeyen ve duymayanlar da olacağı için tüm Türkiye de gaz dağıtım şirketleri tesisatların geriye dönük kontrollerini yapabilirler mi?
• Havalandırma menfezlerimizi soğuk geliyor diye kapatıyorduk sunumunuz ile havalandırmaların hem güvenlik hem de tasarruf için ne kadar önemli olduğunu anladık eve gidince mutlaka açacağım. Fakat önünde perde olması bir engel teşkil eder mi?
• Eski binalarda yalıtım zorunluluğu var mı? Bu konuda denetim var mı?
• Kombi bakımını yaptırmanın tasarruf için önemli olduğunu söylediniz. Bakım sorumluluğu kullanıcıya bırakılmadan bakım yapılıp yapılmadığının denetlemesini gaz dağıtım şirketleri yapabilir mi? Bu konuda denetim var mı?

4. Sonuç
Avrupa birliği ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de enerji kaynaklarını en optimum şekilde kullanmak, enerjide arz sürekliliğini sağlamak ve CO2 emisyonlarını azaltmak amacı ile çeşitli politikalar üretilmiş ve yasal mevzuatların düzenlenmesi çalışmaları yapılmıştır.

Bu anlamda Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. İlgili mevzuatlar kamu kesiminde faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlarını toplumda enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, tanıtım ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemekle sorumlu kılmıştır.

Kamu hizmeti yapan bir şirket olarak İGDAŞ gerek mevzuatların tarafımıza vermiş olduğu sorumluluk ve gerekse şirketimizin misyonu gereği olan sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde çeşitli çalışmalar yürütmüş ve doğal gazın konfor şartlarından ödün vermeden nasıl tasarruflu kullanılabileceği hususunda bilgilendirmeler yapmıştır.

İlköğretim okullarına doğalgaz eğitimi verilmiş, “doğalgaz iç tesisatlarında güvenlik ve verimlilik” isimli teknik yayın hazırlanmış ve İstanbul halkına ücretsiz “doğalgazda güvenlik ve tasarruf seminerleri” düzenlenmiştir.

Bu çalışmalar neticesinde, son 5 yılda ortalama sıcaklık değerinde önemli bir değişim olmamasına rağmen bilinçlendirme çalışmaları öncesi İstanbul da birim abone başına düşen ortalama gaz tüketim değerleri 1400 m3 civarı iken enerji kültürünün oluşturulması için yapılan çalışmalar ile ortalama gaz tüketim değeri 850 m3 e kadar düşürülmüştür.

İGDAŞ olarak İstanbul da yaptığımız bilinçlendirme çalışmaları neticesinde toplam gaz tüketim değerinde yaklaşık %40 oranında bir tasarruf sağlanmıştır. Bu da göstermektedir ki enerji verimliğinde istenilen hedeflere ulaşmak için son kullanıcının bilinçlendirilmesi son derece önemlidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir